Bases e solicitude de participación do desfile de Entroido Ribadeo 2022

721

O Concello de Ribadeo en colaboración con A.C.I.S.A. Ribadeo, dentro da súa oferta cultural para 2022, pretende levar a cabo a organización do DESFILE DE ENTROIDO 2022, o que supón entre outros aspectos o outorgamento de premios en metálico.

Inscripción: SOLICITUD PARTICIPACION

DECLARACION RESPONSABLE

Consideramos que, ao formar parte esta celebración das festas tradicionais, contribúe á conservación do noso patrimonio e ao mesmo tempo á revitalización do tecido social e económico, nomeadamente neses días de celebración.

É por iso polo que facemos a seguinte proposta ao alcalde da Corporación para a aprobación dunhas BASES DO CERTAME DE ENTROIDO 2022 que inclúan as seguintes estipulacións:

– PARTICIPANTES. A participación está aberta a todas as asociacións, colexios, persoas físicas… que soliciten a inscrición.

– MODALIDADES E GRUPOS DE PARTICIPACIÓN. As persoas participantes poderánconcursar nas modalidade de:

 • CHARANGAS E/OU COMPARSAS (Agrupación formada por 10 ou máis persoas disfrazadas en base a un tema común e seguindo a normativa covid vixente para este tipo de eventos (Exemplo: obrigatoriedade de uso de máscara e prohibición de turutas).
 • CARROZAS (Estarán remolcadas por vehículo ou construídas sobre vehículo. Haberá actuación dos/as participantes sobre a carroza. A carroza deberá garantir a seguridade dos/as participantes e espectadores.)
 • GRUPOS (Agrupación de mínimo 3 persoas)
 • PARELLAS
 • INDIVIDUAL
 • GRUPO INFANTÍL (Agrupación de mínimo 3 persoas)
 • PARELLA INFANTÍL
 • INDIVIDUAL INFANTIL
 • MASCARITA: personaxe tradicional do entroido ribadense que se caracteriza polo seu espírito argalleiro e satírico. Poden optar a premio tanto os que participen de maneira individual como as persoas que o fagan en parella ou grupo.

INSCRICIÓN.

Información: Para obter información sobre a maneira de inscribirse recomendamos chamar aos teléfonos 982 128 689 e 982 131 565.

Inscrición previa:

A inscrición pode realizarse no Rexistro das oficinas municipais ou a través do correo electrónico turismo@ribadeo.org. As bases e ficha de inscrición atoparanse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do portal www.ribadeo.gal.

 • Na ficha de inscrición pídese nome e apelidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto e nome da acción de entroido que presentará no desfile.
 • O prazo de inscrición comeza desde o día seguinte da publicación das bases no BOP até o luns 28 de febreiro do 2020 ás 24h.

Inscrición mesmo día:

 • A inscrición poderase realizar tamén o mesmo día do desfile no espazo habilitado no Teatro de Ribadeo (rúa San Roque, 2), de 15.00h ás 16.30h.

DORSAIS. Os dorsais serán entregados entre as 15.30h até as 16.30h á entrada do Teatro.

CONCENTRACIÓN. Todas as persoas participantes no desfile deberán estar na ubicación (na Avda. Rosalía de Castro), que decidirá para elas a comisión organizadora e que comunicará aos participantes, cun mínimo de 15 minutos antes de comezar o desfile.

DESFILE. Para un bo funcionamento do desfile terase moi en conta a fluidez da marcha dos distintos participantes, que deberán seguir as seguintes normas:

 • En ningún momento do percorrido poderá haber máis de 15m de distancia entre grupo e grupo.
 • As charangas, comparsas, grupos e carrozas non poderán facer máis de 7 paradas de exhibición ao longo do recorrido.
 • Cada parada de exhibición non poderá superar os tres minutos de duración.
 • Todos os participantes deberán respectar as indicacións dos membros da organización, debidamente identificados ao longo de todo o recorrido.

A SAÍDA DO DESFILE SERÁ ÁS 17:00 HORAS DO DÍA 01 DE MARZO DE 2022.

IMPORTANTE: TODAS AS PERSOAS E GRUPOS PARTICIPANTES DEBERÁN RESPECTAR A NORMATIVA ANTICOVID VIXENTE PARA ESTE TIPO DE EVENTOS.

O non cumprimento destas normas será valorado negativamente polos membros do xurado.

*Queda prohibida a participación de animais no desfile acompañando calquera colectivo, asociación ou participante individual.

 

XURADO. O concurso terá un xurado composto por 7 membros: 5 vogais; presidenta, (concelleira de Cultura); secretaria (técnica de Cultura) e portavoz dos comerciantes e hostaleiros (xerente de A.C.I.S.A. Ribadeo), estes tres últimos con voz pero sen voto. Os cinco vogais serán persoas, a poderser, procedentes de ámbitos municipais coma o asociacionismo, a cultura, a comunicación, a imaxe, o deseño, etc., e serán nomeadas por Resolución de Alcaldía antes da celebración do evento.

O xurado terá en conta á hora de valorar os participantes:

ORIXINALIDADE: Creatividade e novidade na temática, no vestiario, etc.

ESPÍRITO ENTROIDEIRO: Teatralidade e animación. Humor, interacción co público, retranca, simpatía, e capacidade de sátira. Co fin de conseguir un ambiente festivo que vaia máis alá do simple desfile.

MÚSICA, LETRAS E COROGRAFÍAS : Se utiliza algún instrumento musical valórase máis que a música enlatada. Valórase que as letras sexan orixinais e retranqueiras.

VESTIARIO, MAQUILLAXE: Acabado do vestiario, complexidade, colorido, etc. Maquillaxe coherente co vestiario, vistoso, complexo, etc.

COMPLEMENTOS: Leva algún tipo de complemento que enriqueza a escena.

A decisión do xurado, respecto aos gañadores/as do concurso, será inapelable.

 

PREMIOS. Para este concurso establécense os seguintes premios por categorías que serán doados

integramente polo Concello:

Para este concurso propóñense os seguintes premios por categorías

 • COMPARSAS E/OU CHARANGAS: 1º premio 500€, 2º premio 400€, 3º premio 300€
 • CARROZAS: 1º premio 300€, 2º premio 200€, 3º premio 100€
 • GRUPOS (mínimo 3 persoas): 1º premio 200€, 2º premio 150€, 3º premio 100 €
 • PARELLAS:1º premio 150€, 2º premio 100€, 3º premio 75€
 • INDIVIDUAIS: 1º premio 100 €, 2º premio 75€, 3º premio 50€
 • PREMIO ESPECIAL Á MELLOR “MASCARITA”: 300€

As persoas/grupos premiados, recibirán o importe en metálico ao finalizar o desfile, tendo que presentar fotocopia do DNI ou do CIF da asociación que representen.

IMPORTANTE:

A contía dos premios superiores a 300€ estará suxeita á retención que marca o RD 439/2007 do 30 de marzo, polo que se aplica a retención do IRPF, que será do 19%.

Así mesmo, as persoas ou grupos premiados cunha cuantia superior a 300€ deberán designar

un “representante” que asinará unha DECLARACIÓN RESPONSABLE asumindo os seguintes termos:

a)Que non se atopa incurso/a en ningunha prohibición para obter a condición de persoa beneficiaria de subvencións públicas das previstas no art. 13.2 da Lei xeral de subvencións.

 1. b) Que se atopa ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Facenda local, estatal, autonómica e co Concello de Ribadeo.
 2. c) Que se atopa ao corrente no pago de obrigacións por reintegro de subvencións, nos termos previstos no artigo 21 do Regulamento da Lei xeral de subvencións.

*Xuntamos modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE nas bases.

 

Canto aos premios nas categorías infantís:

 • GRUPOS (mínimo 3 persoas): 1º premio 200€, 2º premio 100€, 3º premio 50€
 • PARELLAS: 1º premio 150€, 2º premio 100€, 3º premio 50€
 • INDIVIDUAIS: 1º premio 150€, 2º premio 100€, 3º premio 50€

Estes premios só poderán ser cobrados por unha persoa adulta representantes das nenas e nenos.

DISPOSICIÓNS FINAIS. A organización reserva o dereito de modificar algunha destas bases, cando as circunstancias o requiran.A participación no concurso implicará a aceptación das bases.

QUEDA BAIXO A RESPONSABILIDADE DOS/AS PARTICIPANTES NO DESFILE O SEGUIMENTO DA NORMATIVA VIXENTE ANTICOVID PARA ESTES EVENTOS